Kooperatifler Kanunu’na 2 Yeni Madde Eklendi

4432
0
Paylaş:

Kooperatifler Kanunu’na 2 Yeni Madde Eklendi

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ 27 Şubat 2014 Tarihli ve 28926 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında 24/4/1969 tarihli, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ek ve geçici madde eklendi. Torbadan Kooperatif Çıktı Kamuoyunda ‘Torba Kanun’ olarak nitelendirilen ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un yasalaşmasıyla kooperatifler kanununa yeni düzenlemeler getirildi. Kanun’a eklenen ek ve geçici maddelerde: Üniversitelerin, kooperatiflerin yönetim kurullarında üye bulundurma hakkı verildi. Kabul edilen yasaya göre, kooperatife üye üniversitelerin kooperatif yönetimlerinde etkili olmasının önü açıldı. Üniversitelerin Önereceği Adaylarda Kooperatife Ortaklık Şartı Aranmayacak1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9. Maddesine eklenen Ek Madde-4’e göre, sistem şöyle işleyecek: Üniversiteler, ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tam sayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilecek. Üniversiteler, yönetim kurulu üyelerini seçecek ve genel kurula adayları önerecek. Üniversitelerin önereceği adaylarda kooperatife ortaklık şartı aranmayacak. Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen diğer üyelerin hak, yetki ve görevlerine haiz olacak. Üniversiteler, bu üyelerinin kooperatif yönetim kurulu üyesi sıfatıyla işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı, kooperatife ve onun alacaklılarıyla ortaklarına karşı sorumlu olacak. Üniversitenin rücu hakkı saklı olacak.Kooperatifler Kanunu’nun 10. Maddesine eklenen Geçici Madde 5’e göre de; Ortağı olduğu kooperatifin yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen Üniversitenin, kooperatife yazılı talebini izleyen iki ay içerisinde toplanacak şekilde genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılacak. Bu süre içerisinde genel kurul toplanamadığı takdirde, ilgili üniversite tarafından Bakanlığa yapılacak başvuru üzerine, genel kurulu çağrı yetkisi başvuru sahibine verilecek.
Bu, toplantı gündeminde kooperatif sözleşmesinin ve ek 4. madde hükmüne intibakının ve Yönetim Kurulu üye seçiminin bulunması zorunlu olacak.Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantı tarihinde sona erecek. Geçici Madde – 5’e göre ayrıca kooperatiflerin yapacakları genel kurul, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanacak ve karar verecek.Yasa çıkmadan önce TBMM’ne verilen teklifte, Kamu Tüzel Kişileri olarak geçmekteydi. TBMM’de yapılan görüşmeler neticesinde ise Kamu Tüzel Kişileri ibaresinin Üniversiteler olarak değişiklikle kabul edildiği görülmüştür. Bilindiği üzere, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 55’nci maddesinde kooperatif ortağı bulunan tüzel kişilerin yönetim kuruluna seçilebilecekleri ve seçilmeleri halinde ise yönetim kurulunda tüzel kişiliği temsil edecek gerçek kişi temsilcilerinin isimlerinin kooperatife bildirileceği düzenlenmiştir. Söz konusu bu düzenleme uyarınca ise uygulamada bir kısım kooperatiflerin, yönetim kurullarında özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişilerinin yönetim kurulu üyesi olarak bulundukları bilinmektedir.Yasada yer alan bu düzenlemelerin uygulamada bir kısım hukuksal sorunlara neden olacağı açıktır. Zira 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 55’nci maddesi uyarınca tüzel kişilerin, doğrudan doğruya yönetim kurullarında yer almaları hukuken mümkün olduğundan, yasa teklifiyle bu hükme aykırı olarak özel hukuk ve kamu tüzel kişiliklerinden Üniversiteler bakımından bir ayrım yapılması ve Üniversitelerin temsilcilerinin yönetim kurullarında yer almasının ayrıca düzenlenmesi, yasa hükümleri arasından uyumsuzluğa yol açacaktır.Ayrıca, farklı üniversitelerin bir kooperatife ortak olması halinde, bu Üniversitelerin yönetim kurullarında yer almak istemeleri durumunda; hangi Üniversitenin bu hakkı kullanacağının belirsiz olması ve birden çok Üniversitenin yönetim kurulunda yer almak istemesi neticesinde ise kooperatiflerin yönetim kurulu organının oluşmaması gibi istenilmeyen bazı sonuçların ortaya çıkabileceği de bir gerçektir. 

Paylaş:

Yorum Bırak